GEBRUIKSVOORWAARDEN

OVERZICHT
Deze site is eigendom van en wordt beheerd door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Coucou Club BV, gevestigd op Herengracht 498, 1017 CB Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam (KvK) onder: 72095857 en het geregistreerde btw-nummer is NL858984234. Op de hele site wordt de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar The Coucou Club . The Coucou Club biedt u, de gebruiker, deze website/site aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en ons beleid en onze mededelingen accepteert.

GEBRUIKERSACCEPTATIE : Door onze Site te bezoeken en/of iets van ons te kopen , neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Site bezoekt of gebruikt. Deze Servicevoorwaarden omvatten het privacybeleid van The Coucou Club (het "Privacybeleid") dat op de Site is geplaatst, en ons verzend- en retourbeleid. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden. In het geval van een conflict tussen deze Servicevoorwaarden en andere bepalingen op de Site, prevaleren deze Servicevoorwaarden.

WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN: Alle nieuwe functies, tools of wijzigingen die aan de huidige winkel en website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden.

Gewijzigde en gepubliceerde Voorwaarden zijn automatisch van kracht. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze Website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om de op dat moment geldende Voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Website en de diensten na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DE DIENSTEN VAN DE COUCOU CLUB: De diensten van The Coucou Club , die beschikbaar zijn op de Site, helpen u bij het vinden en bladeren door informatie met betrekking tot cosmetica, schoonheid en stijl, en stellen u in staat informatie op de Website in te dienen en te genieten van een breed scala aan andere inhoud voor uw eigen gebruik en voor weergave door andere gebruikers (de "Diensten"). Uw toegang tot of gebruik van deze Services houdt in dat u akkoord gaat met alle bepalingen van deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker van de Site en Services, ongeacht of de gebruiker inhoud indient voor openbare weergave op de Site.

De informatie die op of via deze Site beschikbaar is, en de Diensten die via of in verband met deze Site worden geleverd (inclusief het redactionele materiaal), zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en vormen geen advies of medisch advies. Producten zijn uitsluitend bedoeld voor cosmetische doeleinden en zijn niet goedgekeurd door enige medische of farmaceutische vergunningverlenende instantie. Het is uw verantwoordelijkheid om vast te stellen dat de Producten geschikt voor u zijn en het is niet onze verantwoordelijkheid om dit te doen.

U en The Coucou Club zijn onafhankelijke contractanten, en er is geen enkele relatie tussen een agentschap, partnerschap, joint venture en geen enkele relatie tussen werknemer, werkgever of franchisegever-franchisenemer bedoeld of gecreëerd door deze Servicevoorwaarden.

De kopjes die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de volwassen leeftijd heeft in het land waar u woont, of dat u de volwassen leeftijd heeft in het land waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om al uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken. Als u jonger bent dan de toepasselijke leeftijd, kunt u de Site alleen gebruiken onder toezicht van uw ouder of voogd die de Servicevoorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. U moet echter 13 jaar of ouder zijn om de Site te kunnen gebruiken in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) of de toepasselijke leeftijd van vergelijkbare regelgeving in het land waar u woont. Als u niet in aanmerking komt, maak dan geen gebruik van de Site of Services.

De Site en Diensten worden beheerd in Nederland. Elk gebruik buiten de Europese Unie is op eigen risico van de gebruiker en internationale gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u wetten in uw rechtsgebied of die van anderen overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Servicevoorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services en betaling van alle schade door u .

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN & GEBRUIKERSINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en betrokken kan zijn

 1. a) transmissies via verschillende netwerken; En
 2. b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de Website via welke de service wordt aangeboden, te reproduceren, distribueren, wijzigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke toestemming. schriftelijke toestemming van ons. Daarbij is uw gebruik van de Site, zoals toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Mogelijk moet u ons gebruikersinformatie verstrekken (voornamelijk een e-mailadres) om bepaalde delen van de Site te gebruiken, zoals het stellen van vragen aan ons of om u te registreren voor nieuwsbrieven die via de Site worden aangeboden. Als u ons dergelijke informatie verstrekt, bent u verplicht nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. U mag geen valse naam gebruiken met de bedoeling zich voor te doen als iemand anders. Mogelijk ontvangt u bevestigings- en bedankmails die aan uw account zijn gekoppeld. Zoals beschreven in het Privacybeleid, worden uw privégegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. De Coucou Club behoudt zich het recht voor om uw account naar eigen goeddunken te annuleren .

SECTIE 3 - BEPERKINGEN OP GEBRUIKSRECHTEN
U bent bevoegd om de Site en Diensten uitsluitend voor uw eigen gebruik te gebruiken, en u stemt ermee in niet namens een derde partij te handelen of een derde toegang te geven tot uw wachtwoord om de Site of Diensten te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account en u moet uw wachtwoord veilig houden.

In het geval van een fout of fout in de werking van een wachtwoord, moet u stoppen met het gebruik van het wachtwoord, de site onmiddellijk verlaten en The Coucou Club op de hoogte stellen van een dergelijke fout of fout. The Coucou Club behoudt zich het recht voor om uw wachtwoord en gebruikersnaam op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen en u gaat ermee akkoord The Coucou Club onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw registratiegegevens.

Bovendien mag u: geen enkel deel van de Site of Diensten wijzigen, vertalen of reverse-engineeren (zoals reeds vermeld in de vorige paragraaf); een geautomatiseerd systeem te lanceren, inclusief maar niet beperkt tot "robots", "spiders", "offline lezers", enz., dat toegang krijgt tot de Site op een manier die in een bepaalde periode meer verzoekberichten naar The Coucou Club- servers verzendt dan een mens kan redelijkerwijs in dezelfde periode produceren door gebruik te maken van een conventionele online webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande verleent The Coucou Club de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar geen caches of archieven van dergelijk materiaal. The Coucou Club behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken; het verzamelen of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief namen en gebruikers-ID's, van de Site, noch om de communicatiesystemen die door de Site worden aangeboden te gebruiken voor commerciële doeleinden; voor commerciële doeleinden alle gebruikers van de Site vragen met betrekking tot hun Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd); alle kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten op of op de Site verwijderen; gebruikersaccounts aanmaken op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen; het creëren of verzenden van ongewenste elektronische communicatie zoals "spam" naar andere gebruikers of leden van de Site of op andere wijze interfereren met het plezier van andere gebruikers of leden van de Site en/of Diensten; virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere items van destructieve aard overbrengen; de Site of Diensten gebruiken om de veiligheid van een computernetwerk te schenden, wachtwoorden of coderingscodes te kraken, illegaal materiaal over te dragen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen wordt beschouwd; het kopiëren of opslaan van inhoud die op de Site wordt aangeboden voor ander dan uw eigen gebruik; noch enig apparaat, software of routine gebruiken die de goede werking van de Site en/of Diensten verstoort.

SECTIE 4 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld en die niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

The Coucou Club Blog bevat uitsluitend op meningen gebaseerde informatie. De inhoud van de site wordt naar beste vermogen gecontroleerd op feiten, maar zal ongetwijfeld typefouten, spelling, bedoelingen, geruchten en vermoedens bevatten. Het kan zijn dat u het niet eens bent met onze keuzes en dat vinden wij prima.

De Site of documenten die met een Product worden verzonden, of de verpakking of het etiket van een Product kunnen gebruiksinstructies, waarschuwingen, contra-indicaties en andere mededelingen bevatten. U dient deze mededelingen zorgvuldig te lezen en op te volgen en ervoor te zorgen dat anderen die de Producten gebruiken dit ook doen. Behoudens de belangrijke aansprakelijkheidsverklaring zijn wij niet juridisch aansprakelijk jegens u als een van deze bepalingen niet wordt nageleefd.

De Site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

SECTIE 5 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST, PRIJZEN EN RETOURNEREN
De Coucou Club kan het formaat en de inhoud van de site van tijd tot tijd wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elke keer dat u de site bezoekt, moet u uw browser vernieuwen om ervoor te zorgen dat u de meest recente versie van de site downloadt. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. Betaling voor de Producten vindt plaats via de Site, in overeenstemming met de procedure die op de Site wordt uitgelegd.

Hoewel we ernaar streven accuraat te zijn, zijn alle beschikbaarheidsinformatie of verzendschattingen op de Site met betrekking tot producten bij benadering. Terwijl wij uw bestelling verwerken, informeren wij u per e-mail of telefoon als een door u besteld product niet beschikbaar blijkt te zijn.

Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een product op de site verkeerd geprijsd is. We bevestigen echter wel prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures. Als de werkelijke prijs van een Product lager is dan die vermeld op de Site, brengen wij het lagere bedrag in rekening en sturen wij u het Product toe. Als de werkelijke prijs echter hoger is dan die vermeld op de Site, zullen wij, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies vóór verzending, of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. Prijzen zijn inclusief BTW, dus de prijs van een Product kan veranderen als u van buiten de Europese Unie bestelt.

Producten worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk naar uw afleveradres verzonden na acceptatie van uw bestelling. De bezorgkosten worden in rekening gebracht in overeenstemming met uw locatie en u wordt op de Site geïnformeerd over de relevante kosten voordat u uw bestelling bevestigt. Houd er rekening mee dat alle door ons geaccepteerde bestellingen die buiten de EU moeten worden afgeleverd, onbetaald worden afgeleverd.

Als u een consument bent, heeft u het wettelijke recht om een ​​contract op grond van de Consumentenovereenkomsten (Informatie, Annulering en Extra Kosten) Regelgeving 2013 te annuleren gedurende de hieronder aangegeven periode. Dit betekent dat als u tijdens de relevante periode van gedachten verandert of om een ​​andere reden besluit dat u een product niet wilt ontvangen of behouden, u ons op de hoogte kunt stellen van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.

In de volgende omstandigheden heeft u geen recht om een ​​Contract voor de levering van Producten te annuleren:

 1. a) waar de Product(en) vanwege hun aard (en de manier waarop u er zorg voor heeft gedragen) niet kunnen worden geretourneerd (bijvoorbeeld, zonder beperking, cosmetica die zijn uitgepakt en op een manier zijn behandeld waardoor deze niet langer verkoopbaar aan andere klanten vanwege gezondheids-, veiligheids- of hygiënische redenen); en/of
 2. b) waarbij de Product(en) zijn aangepast aan de door u gekozen specificaties.

Uw wettelijke recht als consument om een ​​contract te annuleren begint op de datum van de verzendbevestiging, de datum waarop het contract tussen ons tot stand komt. De einddatum is het einde van 14 dagen na de dag waarop u het product ontvangt.

Om een ​​contract op te zeggen, moet u ons laten weten dat u heeft besloten het contract op te zeggen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door het annuleringsformulier in te vullen dat u hier kunt vinden (Annuleringsformulier) en dit naar ons te e-mailen op hello@thecoucouclub.com. Als u deze methode gebruikt, sturen wij u een e-mail om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen. De Product(en) die onder de annulering vallen, moeten vervolgens naar ons kantooradres worden geretourneerd.

Bij het retourneren van artikelen wordt u ten zeerste aangeraden de artikelen zorgvuldig te verpakken en een bewijs van verzending te verkrijgen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor pakketten die tijdens het transport verloren gaan.

Als u uw contract opzegt, zullen wij:

 1. a) u de prijs terugbetalen die u voor de producten heeft betaald. Houd er echter rekening mee:

(i) het is ons wettelijk toegestaan ​​om uw terugbetaling te verlagen om een ​​eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt doordat u ermee omgaat op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan; En

(ii) wij retourneren geen producten waarop u een promotie- of andere korting heeft ontvangen.

 1. b) eventuele terugbetalingen die aan u verschuldigd zijn, zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de hieronder aangegeven termijnen uitvoeren:

(i) als u het product heeft ontvangen en wij niet hebben aangeboden het bij u op te halen: 14 dagen na de dag waarop wij het product van u terugkrijgen of, indien eerder, de dag waarop u ons bewijs levert dat u het product naar ons heeft teruggestuurd, en

(ii) als u het product niet heeft ontvangen of als u het heeft ontvangen en wij hebben aangeboden het bij u op te halen: 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Houd er rekening mee dat het tot 14 dagen kan duren voordat wij uw retourzending ontvangen, afhankelijk van welke postdienst u gebruikt. Terugbetalingen worden doorgaans verwerkt op de dag van ontvangst, maar het kan nog een week duren voordat het bedrag op uw rekening staat.

 1. c) Restituties met betrekking tot Producten kunnen alleen worden bijgeschreven op de creditcard of debetkaart of PayPal-rekening die oorspronkelijk is gebruikt om de aankoop te doen. Als we om welke reden dan ook de terugbetaling niet op deze kaart of rekening kunnen uitvoeren, proberen we contact met u op te nemen om alternatieve regelingen te bespreken. Als u vouchers heeft gebruikt om voor het product te betalen, kunnen wij u in vouchers terugbetalen.

Voor meer informatie kunt u ons Verzend- en Retourbeleid op de Site lezen.

SECTIE 6 - REGELS VOOR PROMOTIES
Voor alle wedstrijden, loyaliteitsprogramma's of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Website beschikbaar worden gesteld, kunnen regels gelden die losstaan ​​van deze Overeenkomst. Als u deelneemt aan een promotie, lees dan de toepasselijke regels, evenals ons privacybeleid en het verzend- en retourbeleid. Als de regels voor een Actie in strijd zijn met deze Overeenkomst, zijn de regels voor de Actie en Verzending en Retouren van toepassing.

Promotie-aanbiedingen zijn geldig wanneer ze online worden gepubliceerd op www.thecoucouclub.com en bieden korting, gratis monsters, gratis geschenken of gratis levering als u bij The Coucou Club bestelt. Voor aanbiedingen kan het gebruik van specifieke codes nodig zijn die tijdens het afrekenproces moeten worden ingevoerd. Codes zijn geldig voor een bepaalde tijdsduur. Promoties kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen. Aanbiedingen kunnen beperkt zijn tot één gebruik per klant. Wij hebben het recht om merken uit te sluiten van promoties. Kortingen kunnen ook niet worden ingewisseld voor uitverkoopartikelen of andere scherp geprijsde artikelen.

Door deel te nemen aan de Promotie, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden en aan onze beslissingen, die definitief zijn in alle zaken met betrekking tot deze Servicevoorwaarden, de Promotie, de trekking en/of de resultaten. Er mag geen correspondentie of discussie plaatsvinden. worden aangegaan.

Persoonlijke informatie verzameld van deelnemers zal door ons uitsluitend worden gebruikt in verband met de Promotie en zal niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve met het oog op het uitvoeren van de Promotie en het uitreiken van de prijs, indien van toepassing.

SECTIE 7 – PRODUCTEN OF DIENSTEN
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod om een ​​product via de site te kopen (en The Coucou Club behoudt zich het recht voor om bestellingen voor producten te weigeren). Er bestaat geen contract met betrekking tot de Producten totdat we u per e-mail hebben bevestigd dat het Product is verzonden (Verzendbevestiging). Onze aanvaarding van uw aanbod wordt als volledig beschouwd en het contract tussen ons komt tot stand wanneer wij u de e-mail met de verzendbevestiging sturen.

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Waarschuwing: Eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit verkeerd gebruik of toepassing op andere lichaamsdelen, het niet volgen van instructies of andere ongepaste toepassingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van The Coucou Club of haar dochterondernemingen. De verkochte artikelen zijn nooit bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

SECTIE 8 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. U garandeert dat de betaalkaart of login die u indient, van u is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van elke adreswijziging of andere relevante details, zoals betaalkaartgegevens.

The Coucou Club is niet verantwoordelijk in het geval dat uw betaalkaartaanbieder weigert betalingen goed te keuren.

HOOFDSTUK 9 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
Wij kunnen u toegang bieden tot tools, informatie en links van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 10 - LINKS NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. The Coucou Club bevat deze sites en co-branded pagina's om u toegang te bieden tot informatie en diensten die u mogelijk nuttig of interessant vindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 11 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN
We moedigen u aan om een ​​verscheidenheid aan inhoud op de Site in te dienen ("Gebruikersinzendingen"). U begrijpt dat, ongeacht of dergelijke Gebruikersinzendingen wel of niet worden gepubliceerd, The Coucou Club geen enkele vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot Gebruikersinzendingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat:

 1. u bezit of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen om The Coucou Club te gebruiken en autoriseert u om alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten in en op alle Gebruikersinzendingen te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersinzendingen op de manier zoals beschreven door de Site en deze Servicevoorwaarden;
 2. en u hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in de Gebruikersinzending om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersinzendingen op de manier mogelijk te maken beoogd door de Site en deze Servicevoorwaarden.

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, foto's of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen') gaat u ermee akkoord dat wij, op elk moment, zonder beperking, de opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zullen geen enkele verplichting hebben

 1. a) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden;
 2. b) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of
 3. c) om op eventuele opmerkingen te reageren.

De Site kan inhoud ophalen van onze gebruikers die foto's en video's delen op Instagram of andere sociale mediaplatforms met behulp van onze naam, merk of productgerelateerde hashtags, inclusief maar niet beperkt tot #thecoucouclub, #coucou, #sharingglobalbeauty, (gezamenlijk de "Coucou Club Hashtags”), of het taggen van het @thecoucouclub-account (gezamenlijk “Foto’s”). U erkent en gaat ermee akkoord dat de Foto's kunnen worden gebruikt in de showroom en kantoorruimte van The Coucou Club , winkellocaties en e-mails en op de Site, en u verleent ons hierbij toestemming om uw naam of sociale media-account te gebruiken en te autoriseren in verband met de Foto's voor identificatie, publiciteit met betrekking tot de Diensten en soortgelijke promotionele doeleinden, ook na uw beëindiging van uw Account of de Diensten. U verklaart en garandeert dat het plaatsen en gebruiken van uw Foto's, inclusief voor zover dergelijke Foto's uw naam, gebruikersnaam, gelijkenis, stem of foto bevatten, de rechten van derden niet schendt, misbruikt of inbreuk maakt, inclusief, zonder beperking, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

Door de Gebruikersinzendingen in te dienen bij The Coucou Club , verleent u The Coucou Club hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinzendingen te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren. in verband met de Site en de activiteiten van The Coucou Club (en zijn opvolgers), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen van een deel of de gehele The Coucou Club- site (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Site een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinzendingen via de Site, en om dergelijke Gebruikersinzendingen te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan ​​door de functionaliteit van de Site. en onder deze Voorwaarden.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. . The Coucou Club behoudt zich het recht voor om gebruikersinzendingen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. The Coucou Club zal ook de toegang van een Gebruiker tot de Site beëindigen als wordt vastgesteld dat hij/zij recidivisten is.

U begrijpt dat u bij het gebruik van de Site wordt blootgesteld aan Gebruikersinzendingen uit verschillende bronnen, en dat The Coucou Club niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Gebruikersinzendingen. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Gebruikersinzendingen die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn, en u stemt ermee in afstand te doen, en doet hierbij afstand van, alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kunt hebben tegen The Coucou. Club met betrekking daartoe, en stemt ermee in om The Coucou Club , haar eigenaren/exploitanten, gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren voor zover toegestaan ​​door de wet met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de Site.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht, tenzij u de eigenaar van dergelijke rechten bent of toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om het materiaal te plaatsen. en om The Coucou Club alle licentierechten te verlenen die hierin worden verleend. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend, beledigend, pornografisch of obsceen materiaal zullen bevatten, of gedrag aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, in strijd zijn met de wet, berichten plaatsen advertenties of zakelijke verzoeken, en mag geen computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij onderschrijven deze niet, nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

U erkent dat u een Inzending na indiening niet meer kunt bewerken of verwijderen.

Elke gebruiker die van mening is dat een inzending van andere gebruikers verwerpelijk is, wordt aangemoedigd contact met ons op te nemen via hello@thecoucouclub.com. Wij zullen de betreffende Inzending zo snel mogelijk beoordelen en indien nodig de actie ondernemen die wij nodig achten.

SECTIE 12 - INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud op de Site, met uitzondering van Gebruikersinzendingen, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies en dergelijke ("Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en de daarin opgenomen logo's ("Merken") zijn eigendom van of in licentie gegeven aan The Coucou Club , onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten onder lokale en buitenlandse wetten en internationale verdragen. De inhoud op de site wordt u in de huidige staat ter beschikking gesteld voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder voorafgaande toestemming. schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren. The Coucou Club behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in en op de Site en de Inhoud. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud niet zult gebruiken, kopiëren of verspreiden anders dan uitdrukkelijk hierin toegestaan, inclusief het gebruik, kopiëren of verspreiden van gebruikersinzendingen van derden verkregen via de site voor commerciële doeleinden. Als u een kopie van de Inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, moet u alle daarin opgenomen auteursrecht- en andere eigendomskennisgevingen behouden. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Gebruikersinzendingen.

SECTIE 13 - BELEID INBREUK OP AUTEURSRECHTEN
The Coucou Club staat geen activiteiten toe die inbreuk maken op het auteursrecht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op haar Site, en The Coucou Club zal alle inhoud of gebruikersinzendingen verwijderen als zij op de juiste manier wordt geïnformeerd dat dergelijke inhoud of gebruikersinzendingen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders. Als u een auteursrechthebbende of een vertegenwoordiger daarvan bent en van mening bent dat inhoud of gebruikersinzendingen op de site inbreuk maken op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") of andere nationale auteursrechtwetten door ons schriftelijk de volgende informatie:

a) fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt;

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online Site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die Site;
Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een e-mailadres;
Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; En
Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt. Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie moeten worden gericht aan The Coucou Club via hello@thecoucouclub.com. U erkent dat als u niet aan alle vereisten van deze Sectie voldoet, uw kennisgeving mogelijk niet geldig is. Het is het beleid van The Coucou Club om de toegang tot materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan zij te goeder trouw meent dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en verspreid op de Site, en om recidivisten van de Site te verwijderen en hen de toegang tot de Site te ontzeggen. Diensten.

SECTIE 14 - HANDELSMERKEN
THE COUCOU CLUB en THECOUCOUCLUB.COM zijn handelsmerken of dienstmerken van The Coucou Club . Het gebruik van de Site schept geen expliciet of impliciet recht om dergelijke handels- of dienstmerken te gebruiken, en dergelijke handels- of dienstmerken mogen op geen enkele manier worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet op de juiste manier is geautoriseerd door The Coucou Club . dat waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken of op een manier die The Coucou Club in diskrediet brengt of in diskrediet brengt.

Het gebruik van een naam, handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding of markering van of toebehorend aan een derde partij die producten of diensten beschikbaar stelt op de Site mag niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of sponsoring van de Site. door een dergelijke derde partij, of als de deelname van een dergelijke derde partij aan het aanbieden van goederen of informatie via de Site.

SECTIE 15 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is het privacybeleid van The Coucou Club van toepassing, dat deel uitmaakt van deze Servicevoorwaarden. In het geval dat The Coucou Club een herstructurering ondergaat of aan een derde partij wordt verkocht, gaat u ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die The Coucou Club over u bewaart, kan worden overgedragen aan die geherstructureerde entiteit of derde partij en kan worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid.

U kunt zich registreren voor een account op de Site (een "Account/Coucou-paspoort") of inloggen met uw Facebook- of andere sociale media-inloggegevens. Om bepaalde delen van de Site te gebruiken, hoeft u zich niet aan te melden voor een Account. Voor bepaalde functies van de Site, zoals toegang tot uw bestelgeschiedenis, moet u zich echter registreren voor een Account.

SECTIE 16 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De Coucou Club garandeert niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos of vrij van softwarefouten of computervirussen zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn of aan uw vereisten voldoen. U stemt ermee in dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

In geen geval en onder geen enkele omstandigheid zullen The Coucou Club , onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele , punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die u via de dienst hebt aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

SECTIE 17 - VRIJWARING
U stemt ermee in om The Coucou Club en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enig verlies, kosten, claims , schade, aansprakelijkheid, kosten of eisen, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door middel van verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 18 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

SECTIE 19 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze Site. Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 20 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Als wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen. , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellers van de overeenkomst.

SECTIE 21 - ALGEMENE INFORMATIE EN TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en de materialen die hierin uitdrukkelijk door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige Servicevoorwaarden tussen u en The Coucou Club . U en The Coucou Club hebben niet vertrouwd op enige andere belofte, verklaring, verklaring of verbintenis dan die hierin uiteengezet. Mondelinge wijzigingen aan deze servicevoorwaarden zijn niet toegestaan ​​of geldig.

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

SECTIE 22 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via hello@thecoucouclub.com.

Amsterdam, augustus 2018, Edwin's Law

Laat nu je e-mailadres achter en ontvang 10% KORTING op je volgende bestelling!